fbpx

Op de met u gesloten overeenkomst van behandeling zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Behandelaar: diëtist of voedingsprofessional, die voedingsvoorlichting en/of dieetadvisering levert aan cliënt.
  • Cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting en/of dieetadvisering Focus diëtistenpraktijk afneemt. 
  • Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet op medische indicatie.
  • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
 2. De cliënt ,of diens wettelijke vertegenwoordiger, kan diensten van Focus diëtistenpraktijk afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvies.
 3. Indien er sprake is van dieetadvisering en de honoraria gedeclareerd kan worden bij een zorgverzekeraar, zorggroep (in het kader van ketenzorg) of andere organisatie, kan de consultatie niet eerder starten nadat de cliënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen.
 4. Focus diëtistenpraktijk informeert de cliënt over de kosten van de voorlichting. Indien er sprake is van dieetadvisering waarvoor de cliënt aanspraak wil maken op vergoeding door zijn verzekeraar, declareert of factureert de diëtist de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de diëtist bepaald tarief.
 5. Deze tijd bestaat uit de tijd die de cliënt in direct contact met de diëtist heeft doorgebracht (directe cliëntgebonden tijd) en de tijd die de diëtist heeft besteed aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet in contact is (indirect cliëntgebonden tijd).
 6. De behandelaar kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de behandelaar niet tot de gewenste resultaten leidt. De behandelaar stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de behandelaar een dergelijke situatie ziet aankomen.
 7. Het advies van de behandelaar is resultaatgericht van aard, zonder dat resultaat te garanderen. De behandelaar sluit aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de behandelaar verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de behandelaar.
 8. Declaraties voor dieetadvisering worden door de cliënt zelf ingediend bij de zorgverzekeraar. Het vergoeden bedrag wordt door de zorgverzekeraar vastgesteld. 
 9. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van voedings- of dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting aan Focus diëtistenpraktijk niet op.
 10. Gemaakte afspraken voor consulten kunnen tot 24 uur voor de start van het geplande consult geannuleerd worden. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met de behandelaar niet eerder dan 24 uur heeft geannuleert, wordt de gereserveerde tijd bij die cliënt in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet bij de zorgverzekeraar te declareren.
 11. De aan cliënt, of diens wettelijke vertegenwoordiger, gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na dagtekening van declaratie te worden voldaan.
 12. Wordt het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn betaald, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Bij het verzenden van een tweede betalingsherinnering zal het te factureren bedrag worden verhoogt met €15,- administratiekosten, ingaand op de vervaldag van de factuur.
 13. Focus diëtistenpraktijk zal in het hierboven vermelde geval, gerechtigd tot incasso van vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 14. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van Focus diëtistenpraktijk bindend.
 15. De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits 24 uur voor een gepland consult de behandelaar hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte is gesteld.
 16. De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Focus diëtistenpraktijk handelt conform deze wet.
 17. Klachten met betrekking tot facturering kunnen tot 10 dagen na datum van facturatie ingediend worden bij Focus diëtistenpraktijk. Er wordt getracht de betreffende klacht onderling op te lossen.
 18. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de het Klachtenloket Paramedici.